Pravidlá Bratstva Božského Srdca Ježišovho

 1. Každý rok sláviť sviatok Božského Srdca, a ak je to možné, v ten deň prijať Sviatosť zmierenia a Sviatosť Oltárnu.

 2. Členovia sú povolaní zúčastniť sa každý mesiac v prvý piatok na votívnej svätej omši k Božskému Srdcu, ktorá sa slúži za nich na Oltári Božského Srdca a v prvú nedeľu každého mesiaca sa zúčastniť odpoludňajšej pobožnosti s verejným odprosovaním Božského Srdca.

 3. Každý deň sa majú modliť k úcte k Božskému Srdcu Otčenáš, Zdrávas a Verím v Boha s nasledujúcou modlitbou: Božské Srdce Ježišovo, daj, aby som ťa vždy viac a viac miloval/a/. 

 4. Nadovšetko sa ale majú usilovať nasledovať Božské Srdce ako vzor všetkých čností a pomáhať k tomu aj druhým.

 5. Majú sa častejšie jeden za druhého modliť, aj za zomrelých členov.

 6. Všetky tieto predpisy nezaväzujú nikoho pod žiadnym hriechom, iba vykonanie každodenných modlitieb-3.bod-je potrebné k dosiahnutiu odpustkov

 

 

 

Prečo „V NOVOM TISÍCROČÍ S NOVÝM SDRCOM – Ježišovým“? Prečo???

 Lebo Sv. Duch nám to prikazuje, ukazujevedie nás k tomu. Prikazuje nám to slovami proroka Ezechiela, ukazuje nám to na príklade sv. Pavla, vedie nás k tomu cez Cirkev.

 Prikazuje nám to Sv. Duch už asi šesťsto rokov pred Pánom Ježišom slovami proroka Ezechiela (pôsobil v rokoch 593 – 572 pred nar. J.Kr.): „Utvorte si nové srdce a nového ducha“ (Ez 18, 21). Viac menej všetci ľudia počas tisícročí stále vedia, že srdce symbolizuje osobnosť a výraz „nové srdce“ znamená zmenu osobnosti, skvalitnenie osobnosti, vylepšenie osobnosti. V náboženskej súvislosti sa bežne používa výraz „duchovná obnova“. Prorok však pod vedením Sv. Ducha nepoužíva výraz „duchovná obnova“, ale doslovne používa výraz „nové srdce“, čo však znamená nepochybne to isté. Navyše pod vedením Sv. Ducha hovorí a píše, že pri tom novom srdci, pri tej duchovnej obnove nejde len o ľudskú činnosť, ľudskú snahu. Ide pritom o spoluprácu dvoch činností – našej a Božej. My sa o to musíme snažiť, aby sme si utvorili nové srdce, ale môže to byť nad naše sily. Ezechiel preto hovorí v Božom mene: „Dám vám nové srdce a nového ducha.“ (Ez 36, 26) Iste sa o to pod vedením Božieho slova usilovali aj veriaci v Starom zákone, pred Pánom Ježišom, lebo Boh rešpektuje našu slobodnú vôľu a nevoperuje nám nové srdce násilím, proti našej vôli.

 Ukazuje nám to Sv. Duch aj na príklade sv. Pavla. On sa zaiste tiež snažil o duchovnú obnovu, o nové srdce. A už nielen pod vedením Ezechiela, ale veriaci Nového zákona mali už pred očami Pána Ježiša s jeho Božským Srdcom. Nikto snáď nebude popierať, že snaha o nové srdce, teda o duchovnú obnovu, spočíva práve v tom pripodobňovaní svojho srdca tomuto Božskému Srdcu Ježišovmu. Takto uskutočňoval svoju osobnú duchovnú obnovu aj sv. Pavol. Ako o ňom píše sv. Terézia Avilská: „...nemohol nemať Ježiša v ústach, lebo on ho mal vpísaného a vtlačeného do svojho srdca.“ Keď pod vedením Sv. Ducha mohol napísať: „Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus“ (Gal 2, 20), iste by to mohol konkretizovať aj inými slovami, napr.: „Nemám už svoje myšlienky, ale Kristove“, alebo „nemám už svoje bolesti, radosti, túžby, plány, atď, ale Kristove“, alebo „nepracujem svojimi rukami, ale Kristovými“ atď... Ale toto a ďalšie veci Pavol nekonkretizoval. Konkretizoval však srdce. Filipanom písal nie že po stretnutí s nimi túži svojím srdcom, dokonca ani nie „svojím srdcom podobným Kristovmu Srdcu“! Ale doslova a priam pod prísahou: „Boh mi je svedok, ako po vás všetkých túžim Srdcom Krista Ježiša“. (Fil 1, 8)

 Vedie nás k tomu Sv. Duch cez Cirkev. Práve cez sv. Pavla nás Sv. Duch učí, že Cirkev je tajomné telo Kristovo a my sme od krstu jeho súčasťou. Takže nielen u sv. Pavla, ale aj u nás by to malo byť tak, že naše srdce už nie je naše, ale je srdcom Kristovho tajomného tela, srdcom Kristovým. Nádherný a neoceniteľný program – určite pre všetkých ctiteľov B. Srdca J., osobitne pre členov Bratstva BSJ. Všetci kňazi v celej Cirkvi sa o to modlia v breviári napr. aj na popolcovú stredu takmer doslovne Ezechielovými slovami: „Obnovte si srdce i ducha“ (II., 11) Cirkev o to prosí vždy po litániách k B. Srdcu J.: „Ježišu tichý a pokorný Srdcom, sprav srdcia naše podľa Srdca svojho!“ – ako reakciu Cirkvi na Ježišovu výzvu: „Učte sa odomňa, lebo som tichý a pokorný Srdcom!“ (Mt 11, 29) Sv. Terezka z Lisieux hľadala svoje miesto v tajomnom tele Kristovom, ale nezdalo sa jej, že by mala byť hlavou, alebo rukami, ale: „v láske som našla os svojho povolania... Pochopila som, že Cirkev má Srdce a že toto Srdce horí láskou...“ (Breviár IV., 1521)

 Tento program duchovnej transplantácie, ako ho akoby medicínskym obrazom opisuje Ezechiel (11, 19; 36, 26), ako nám to svojím príkladom ukazuje aj sv. Pavol, a ako nás k nemu vedie Cirkev, to nie je niečo zastaralé, stredoveké, alebo pavlovsky staroveké, alebo dokonca ezechielovsky praveké... Nie! Nie! Nie!!! Tento program je vždy aktuálny!!! Aj v treťom tisícročí!!! Preto Bratstvo B. Srdca J. ide aj po roku 2000 stále s vlajkou a obrazmi, kde je ako logo: „V NOVOM TISÍCROČÍ S NOVÝM SRDCOM – Ježišovým!“